Блог компанії

Вступ до курсової роботи – як написати?

Вступ – частина курсової роботи, що забере на себе мінімум 50% уваги комісії / викладача на захисті роботи. Більш того, якщо Ви вирішили самостійно писати роботу, а не звернутись до професіоналів, то правильне написання вступу в значній мірі допоможе Вам з роботою загалом.

Перше що потрібно розуміти – складові частини вступу до курсової роботи:

  • актуальність дослідження / курсової роботи;
  • об’єкт дослідження / курсової роботи;
  • предмет дослідження / курсової роботи;
  • мета дослідження / курсової роботи;
  • завданная, що стоять перед дослідженням / курсовою роботою;
  • методи, що були використанні в дослідженні / курсовій роботі;

Якщо усі вищеперераховані елементи будуть визначенні вірно, а також будуть являти собою систему – це задасть Вашому дослідженню логіку та послідовність, за якою воно пройде від початку до кінця.

Вказані пункти є універсальними та їх зміст визначається самою роботою.

Актуальність курсової роботи

Актуальність курсової роботи
Актуальність курсової роботи

Актуальністю називають відповідність теми курсової сучасним запитам наукового пошуку чи суспільних процесів. Так акутальність курсової роботи може бути визначена як зовінішніми факторами – подіями в світі, так і суто внутрішньонауковими – необіхдністю дослідження теми в рамках розвитку загального напрямку наукових досліджень.

Наведемо декілька прикладів:

  • Актуальність курсової роботи на тему “Розвиток кримінального законодавства в Україні” буде базуватись на “… необхідності процесів гармонізації національного законодаства з законодавством ЄС…”;
  • Актуальність курсової роботи на тему “Дослідження властивостей новітніх металевих сплавів” буде продиктована “… великим запитом на використання металевих сплавів під час бойових дій та післявоєнної відбудови України…”;
  • Актуальність курсової роботи на тему “Оподаткування малого бізнесу в Україні: концептуальні засади” ґрунтувалась би на “… важливості участі малого бізнесу в економічних процесах, а також недопущенні надлишкового оподаткування суб’єктів малого бізнесу…”.

Ще одна порада – якщо Ви самостійно обирали тему курсової роботи, то просто згадайте чому Ви обрали саме її – це й наштовхне Вас до вірного визначення її актуальності.

Об’єкт дослідження

Об’єкт досілдження – явище об’єктивної реальності, яке досліджується у Вашій курсовій роботі. Об’єкт – один з найважливіших елементів вступу курсової роботи. Об’єкт дослідження це більш широке поняття ніж предмет. Так, наприклад, у майже будь-якій курсовій роботі з правових дисциплін об’єктом дослідження будуть “…суспільні відносини у сфері…”.

Предмет дослідження

Предмет є найпростішим для розуміння та визначення елементом вступу до курсової роботи – він просто повторює її тему, прямо або опосередковано. Вам буквально достатньо скопіювати тему курсової.

Мета дослідження

Мета курсової роботи
Мета курсової роботи

Мета – буквально те, чого Ви хочете досягти від дослідження. Під опис мети підходять такі дієслова як “дослідити, розкрити, визначити, проаналізувати” і т.п. Наприклад, “… визначити вплив зовнішньоекономічних факторів на розвиток екологічного туризму в Україні…”. Мета курсової роботи, як елемент вступу, хоч і є пов’язаною с наступним – завданнями, але не має пересікатись з ними, мати тотожностей та тавтологій тощо.

Завдання дослідження

Мета курсової роботи
Завдання курсової роботи

Як правило, до курсової роботи ставляться декілька завдань. Частіше за все, кількість завдань відповідає кількість підпунктів у плані Вашої курсової роботи. Проте, завдання мають містити визначення процесу, який Ви будете проводити під час дослідження в кожному з таких підпунктів. Наприклад, підпункту “Історія України у період 1920-х років” у загальному сенсі буде відповідати завдання у вступі до курсової роботи “дослідити історію Україні у період 1920-х років”. Також завданням пасуватимуть епітети: проаналізувати, вивчити, розкрити, визначити, опрацювати, віднайти і тому подібні.

Методи дослідження

Методи курсової роботи
Методи курсової роботи

Певно найскладніший для розуміння науковцями-початківцями елемент вступу до курсової роботи – методи дослідження. Варто розуміти, що методи – набори інструментів, що Ви ними послуговувались під час написання роботи, тому заповнювати цю частину вступу варто вже після повного завершення всієї курсової роботи. Що ж до самих методів, то вони бувають трьох видів.

По-перше, загальнонаукові методи – аналіз, синтез, індукція, абстракція, моделювання (мислене), розумовий експеримент тощо. Ви завжди використовуєте деякі з них – у будь-якій науковій роботі, тому сміливо можете записувати до свої методів дослідження, як мінімум аналіз та синтез.

По-друге, спецільні наукові методи, які властиві лише Вашій спеціальності. Праву – формально-юридичний, порівняльно-правовоий; психології – спостереження, бесіда, опитування; педагогіці – анкетування, педагогічний експеримент, педагогічно-статистичний метод і так далі.

По-третє, міждисциплінарні наукові методи: контент-аналіз, історико-психологічний метод, патографічний метод та інші.

Також важлими є те, що методи загалом поділяються на теоретичні та еврістичні. Еврістичні будуть використані у Вашій курсовій роботі якщо вона має практичну частину.

Підсумки

Дотримуючись викладених вище порад Ви матимете змогу самостійно написати вступ до курсової роботи, але якщо Вам здалось це занадто складним або тривалим процесом – Ви завжди можете звернутись до нас за допомогою.

Контакти

Номер телефону:

+(380) 660 11 91 00

Соц. мережі: